บัญชีเงินฝาก
Lifestyle

5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี

ปัจจุบันสถานการณ์เศษฐกิจโลกกำลังมีแนวโน้มตกต่ำลงเนื่องจากราคาน้ำมันและสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทั้งสิ้น จึงทำให้การกอดเงินสดและเก็บเงินจึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยนั้นเองครับ ในบทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี” กันครับ

บัญชีเงินฝากคืออะไร?

บัญชีเงินฝาก (Deposit) คือ ผู้ฝากเงินกับธนาคารเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขการฝากเงินมากน้อยแตกต่างกันไป และอาจมีบางส่วนเชื่อมั่นว่าเมื่อฝากเงินก็ต้องได้รับดอกเบี้ยตามที่โฆษณาเป็นผลตอบแทนอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ถ้าถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินประกาศ หรือถ้าถอนเงินมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดใน 1 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน เราจึงควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบเสมอครับ

5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี

ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน  ดอกเบี้ย : 1.75% (24เดือน), 1.90% (36เดือน)

เงื่อนไขการฝาก

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

– จำนวนเงินฝากต่อครั้ง: 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน),

– ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

– ฝากไม่ถึง 3 เดือน: ถอนได้แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

– ฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด: ถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป- ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด โดยธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตาม

– จำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี Tax Free Account

 ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน / ดอกเบี้ย : 1.90% (24เดือน), 2.00% (36เดือน)

เงื่อนไขการฝาก

– เปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน

– Tax Free 24 เดือน จำนวนเงินฝากต่อครั้งตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท และกรณีฝาก Tax Free 36 เดือน จำนวนเงินฝากต่อครั้งตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

– ฝากไม่ถึง 3 เดือน: ถอนได้แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

– ฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด: ถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

– ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากให้ครบ 24 หรือ 36 เดือนภายในระยะเวลาที่เลือกไว้

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ออมเงินสบายใจ ไม่เสียภาษี

ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน  ดอกเบี้ย : 1.75% (24เดือน), 1.90% (36เดือน)

เงื่อนไขการฝาก

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 1,000 บาท

– จำนวนเงินฝากต่อครั้ง: 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน),

– ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

– ฝากไม่ถึง 3 เดือน: ถอนได้แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

– ฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด: ถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป- ฝากล่าช้าได้ไม่เกิน 2 งวด โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด โดยธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตาม

– จำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน LH Smart Kids และ เงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน(ทวีค่า)

ระยะเวลาฝาก : 24, 36 เดือน / ดอกเบี้ย : 1.45% (24 เดือน) ,1.70% (36 เดือน)

เงื่อนไขการฝาก

– สำหรับบุคคลธรรมดาอายุ 7 ปีขึ้นไป /บุคคลต่างชาติที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

– เปิดได้เพียงท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น

– จำนวนเงินฝากต่อครั้ง: 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน)

– ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดโดยมีระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้ดอกเบี้ย

– ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดแต่มีระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

– กรณีขาดฝาก 1-2 งวด แนะนำให้ฝากทบงวดที่ขาดฝากทันที

– กรณีขาดฝากเกิน 2 งวด จะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีต่อได้ ต้องมาดำเนินการปิดบัญชีเท่านั้น และได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ปิดบัญชีก่อน 6 เดือน มีค่าธรรมเนียม 100 บาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำ เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ

ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน /ดอกเบี้ย : 1.60%

เงื่อนไขการฝาก

– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

– จำนวนเงินฝากต่อครั้ง 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน), 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน),

– จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 1,500 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี

– ขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 เดือนติดต่อกัน

– หากขาดฝากเงินเกิน 2 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้

– ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

– ถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาจะได้ดอกเบี้ยตามบัญชีออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย15% ตามที่สรรพากรกำหนดไว้

ธนาคารยูโอบี บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน

ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดือน / ดอกเบี้ย :  1.50-2.00%(24 เดือน ) , 1.50%(36 เดือน)     

เงื่อนไขการฝาก

– ระยะเวลาฝาก 24, 36, 48, 60 เดือน ยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 600,000 บาท

– อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

– เมื่อครบกำหนดการฝาก ถ้าผู้ฝากมิได้แจ้งปิดบัญชี ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติ ด้วยระยะเวลาฝาก 12เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

– ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

– กรณีขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ผู้ฝากต้องฝากชดเชยให้ครบจำนวนงวดที่ขาดฝาก

– กรณีระยะการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันเปิดบัญชีถึงวันปิดบัญชี จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

– กรณีระยะการฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึงระยะเวลา 24, 36, 48 และ 60 เดือน จะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น พร้อมเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ “5 บัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยดี” ที่เราหามาฝากท่านผู้อ่านกันในบทความนี้ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thansettakij.com  ด้วยครับ ทั้งนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกบัญชีเงินฝากกันนะครับ