Food

อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร อบรมอะไรบ้างและอบรมได้ที่ไหน

บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานแล้วปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้พบเห็นไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้ ท้ายที่สุดผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทันที ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ดังนั้น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงมีความสำคัญมากๆ หากพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้ ลดโอกาสการเสียชีวิตลง เช่น เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดหยุดหายใจกะทันหัน ผู้ที่ได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถทำ CPR ได้อย่างถูกต้อง โอกาสที่พนักงานคนนั้นจะเสียชีวิตจึงมีน้อยลง อบรมปฐมพยาบาล คืออะไร การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ประสบอันตราย กำลังเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บทั้งแบบเล็กน้อยและได้รับบาดเจ็บรุนแรง เป็นการให้บริบาลเพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาพนั้นเลวร้ายลงกว่าเดิม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการฟื้นตัว หรือเป็นการรักษาในเบื้องต้น ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เทคนิคการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชำนาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา คอยฝึกสอนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ มีหลักสูตรดังต่อไปนี้ การประเมินผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 รายการ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นแผลขนาดต่างๆ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต การช่วยเหลือผู้ป่วยจากภาวะกระดูกหัก การช่วยเหลือในกรณีจมน้ำ เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ […]